Sa urmam Soarele!

Sitemap Home CasaVerde

Solarworks

Informatii privind programul "Casa Verde" pentru persoane fizice - Finantare nerambursabila!

Incepe sa utilizezi energia solara chiar azi, gratuit!
 • Program finantat din fonduri europene, pentru imbunatatirea calitatii mediului prin instalarea de sisteme solare, pompe de caldura si centrale eco;

 • Exclusiv pentru persoane fizice;

 • Decontare automata a cheltuielilor cu instalarea, in limita a 6000 de lei;

 • Dosarele vor fi inregistrate in ordinea depunerii, criteriul de selectie fiind "primul venit – primul servit";

 • Procedura: depunerea unui dosar la agentia locala de protectie a mediului cu 6 acte: (1) cerere de finantare nerambursabila, (2) declaratie pe propria raspundere, (3) copie dupa actul de identitate, (4) extras de carte funciara, (5) certificat de atestare fiscala, (6) extras dupa contul bancar.

Reglementari:
1. Cine beneficiaza de programul Casa Verde?

Solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. este persoana fizica care isi are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
 2. este proprietar/coproprietar al imobilului pe/in care se implementeaza proiectul;
 3. imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
 4. nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugetele locale, conform legislatiei nationale in vigoare;
 5. in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului nu a incalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului.
2. Ce cheltuieli sunt eligibile?
 1. achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila;
 2. cheltuieli cu montajul si punerea in functiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor;
 3. taxa pe valoarea adaugata (TVA);
 4. sunt eligibile numai cheltuieli efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.
3. Ce documente sunt necesare pentru obtinerea finantarii?
 1. cerere de finantare nerambursabila completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original;
 2. declaratie pe propria raspundere completata si semnata de catre solicitant, in original;
 3. copie de pe actul de identitate al solicitantului;
 4. extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/in care se va realiza proiectul, in original, sau autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobilele aflate în constructie, valabila la data depunerii.
 5. certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul;
 6. adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, in original;
 7. un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire", precum si sesiunea de depunere.
4. Unde depune solicitantul documentele pentru obtinerea finantarii?

Dosarul de finantare continand toate documentele obligatorii va fi depus de catre solicitant la sediul Agentiei Judetene pentru Protectia Mediului pe raza caruia isi are domiciliul.

5. Cand primeste solicitantul finantarea?

Solicitantul primeste finantarea nerambursabila dupa achizitionarea, montarea, punerea in functiune a instalatiei si depunerea dosarului de decontare la agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul.

6. Ce documente trebuie sa depuna solicitantul in vederea decontarii?
 1. cererea de tragere completata integral prin tehnoredactare computerizata si semnata de beneficiar;
 2. contractul de executie, in copie legalizata;
 3. factura fiscala/facturile fiscale, in copie (se va/se vor prezenta si in original, in vederea certificarii conformitatii de catre personalul agentiei judetene pentru protectia mediului responsabil cu derularea Programului);
 4. documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza institutiei financiar bancare insotite de OP-uri) si/sau chitanta;
 5. proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in original;
 6. certificatul de garantie emis de producator pentru instalatie, in copie;
 7. un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire", precum si numarul si data contractului de finantare nerambursabila in baza caruia se solicita decontarea.
7. Administratia Fondului pentru Mediu acorda plati in avans?

Autoritatea nu acorda plati in avans si finanteaza cheltuieli eligibile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila. De asemenea, Autoritatea nu efectueaza plati pentru facturile reprezentand avansuri in baza contractelor incheiate intre beneficiarii finantarii si furnizorii de servicii/produse lucrari aferente proiectului.

8. Formulare:
 1. Anexa nr. 2 - Cerere de finantare pentru persoane fizice in cadrul Programului "Casa Verde" (doc)
 2. Anexa nr. 3 - Declaratie pe propria raspundere - persoane fizice in cadrul Programului "Casa Verde" (doc)
 3. Lista cu Agentiile Judetene de Protectia Mediului pentru Programul Casa Verde 2011

0724 66 23 98

Sisteme termice solare pentru apa calda

termosifonare
Sisteme solare cu termosifonare

Sisteme de panouri solare cu circuit inchis si cu circulatie naturala a agentului termic.

sisteme fortate
Sisteme solare cu circulatie fortata

Sisteme de panouri solare cu circuit inchis si cu pompa de recirculare a agentului termic.

Citeste mai multe

Sisteme fotovoltaice si eoliene pentru energie electrica

fotovoltaice
Panouri Fotovoltaice

Panourile fotovoltaice capteaza energia solara si o transforma in energie electrica.

eoliene
Turbine Eoliene

Turbinele eoliene capteaza energia eoliana (energia vantului) si o transforma in energie electrica.

Citeste mai multe